Skip to Content

Procedure wijn

Procedure aanvraag Europese BeschermingDe procedure is (in grote lijnen) als volgt:

  1. Een producent(engroepering) kan bij het secretariaat  een verzoek tot registratie van een product indienen; hiervoor bestaat een standaard sjabloon.
  2. De Adviescommissie onderzoekt of het productdossier voldoet aan de vereisten van de EU-verordening 1308/2013.
  3. Als de Adviescommissie heeft ingestemd met de aanvraag, wordt het productdossier met het oog op de nationale bezwaarprocedure gepubliceerd in de Staatscourant
  4. Als er geen bezwaren zijn ontvangen wordt de aanvraag doorgestuurd (via de database)  naar de Europese Commissie in Brussel.
  5. De Europese Commissie gaat onderzoeken of het dossier voldoet aan alle vereisten van de Verordening en laat het vervolgens in alle talen van de gemeenschap vertalen en publiceren in het Publicatieblad van de EU.
  6. Als twee maanden na deze publicatie geen bezwaren zijn ontvangen, wordt het product opgenomen in het register.
  7. De betreffende producent(engroepering) dient zich aan te sluiten bij de in het productdossier genoemde controle-instantie.

Een meer uitgebreide versie van de procedure kunt u hier nalezen